ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας βοηθά στη στήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ ενός κυβερνώντος κράτους μέσω ενεργειών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης. Παρέχουμε πλήρη νομική στήριξη από την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (αιτήματα θεραπείας, αιτιάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, εσωτερικές διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις