ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  • Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγωγές που αφορούν παραβίαση ηθικών / ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, συμμετοχή σε συγγενή δικαιώματα, σύναψη συμβάσεων δημοσίευσης, συμβάσεις για οπτικοακουστικές παραγωγές.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κατάθεση ευρεσιτεχνίας και διαδικασία κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα απογραφής, αγωγές για παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικού σχεδίου, πιστοποιητικά αναπαραγωγής φυτών
  • Εμπορική και εμπορική προστασία, εθνική, κοινοτική και διεθνής προστασία εμπορικών σημάτων, συλλογικό σήμα, παραβίαση εμπορικού σήματος, παραβίαση εμπορικού σήματος, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, άδειες.
  • Αντιπροσώπευση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προστασία των καταναλωτών από αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.