ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το φάσμα των νομικών υπηρεσιών που προσφέρουμε περιλαμβάνει τόσο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον θεσμικών αρχών και οργάνων όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.